Informujemy, że w 4 czerwca 2016 r. w Dzienniku Ustaw została opublikowana ustawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, nowelizująca przepisy ustawy o PIT oraz CIT w zakresie ograniczenia obrotu gotówkowego pomiędzy przedsiębiorcami.

Przyjęta ustawa wprowadza sankcje podatkowe za naruszenie obowiązku dokonywania płatności za pośrednictwem rachunku bankowego w odniesieniu do płatności przekraczających 15 000 złotych.

Zgodnie z art. 22 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą następuje za pośrednictwem rachunku płatniczego przedsiębiorcy w każdym przypadku, gdy jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza 15 000 zł, przy czym transakcje w walutach obcych przelicza się na złote według kursu średniego walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania transakcji.

Dotychczas limit ten wynosi zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej  15 000 euro.

Zgodnie ze sankcjami wprowadzonymi w ustawie PIT i CIT, w sytuacji w której podatnik dokona płatności bez pośrednictwa rachunku bankowego, nie będzie miał pełnego prawa do zaliczenia wydatków do kosztów uzyskania przychodów. W sytuacji w której podatnik już zaliczył takie wydatki do kosztów uzyskania przychodów, będzie zobowiązany do wyłączenia z kosztów uzyskania przychodów wydatków, które dokonane zostały z naruszeniem zasady obrotu bezgotówkowego.

W przypadku braku możliwości zmniejszenia kosztów, podatnik będzie zobowiązany do odpowiedniego zwiększenia przychodów.

Przedmiotowa ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r., a ograniczenia w zakresie obrotu gotówkowego będą stosowane do transakcji zawieranych począwszy od pierwszego roku podatkowego danego podatnika, który rozpocznie się po 31 grudnia 2016 r.

Ta strona używa ciasteczek. Więcej informacji.

Ciasteczko (formalnie HTTP Cookie, w skrócie ang. cookie, tłumaczone czasem jako plik cookie) – mały fragment tekstu, który serwis internetowy wysyła do przeglądarki i który przeglądarka wysyła z powrotem przy następnych wejściach na witrynę. Używane jest głównie do utrzymywania sesji np. poprzez wygenerowanie i odesłanie tymczasowego identyfikatora po logowaniu. Może być jednak wykorzystywane szerzej poprzez zapamiętanie dowolnych danych, które można zakodować jako ciąg znaków. Dzięki temu użytkownik nie musi wpisywać tych samych informacji za każdym razem, gdy powróci na tę stronę lub przejdzie z jednej strony na inną.


Źródło: wikipedia.org


Więcej informacji: http://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie

Zamknij